Historia szkoły w zarysie

1908 – W Krakowie została założona przez Wacława Anczyca pierwsza na ziemiach polskich szkoła zawodowa dla uczniów kształcących się w zawodzie drukarza. Otrzymała nazwę: Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. Zdecydowano, że będzie to dwuletnia wieczorowa szkoła męska.

1909Rozpoczęcie zajęć w szkole drukarskiej z rocznym opóźnieniem z powodu trudności lokalowych. Placówka otrzymała wówczas dwie sale lekcyjne w Szkole Wydziałowej Męskiej im. Jana Kochanowskiego przy ul. Loretańskiej 16. Pierwszym kierownikiem został Jan Dreziński.

1914 – Zawieszenie działalności szkoły z powodu wybuchu I wojny światowej.

1924 – Dzięki staraniom Wacława Anczyca i Pawła Madejskiego, prezesa Gremium Drukarzy i Litografów, szkoła drukarska rozpoczęła działalność edukacyjną w odrodzonej ojczyźnie. Kierownictwo powierzono Janowi Wojewodzie. Nauka odbywała się w budynku przy pl. Ducha Św. 20.

1925 – Reorganizacja szkoły – zmieniono program nauczania, przekształcono dotychczasową dwuletnią szkołę na trzyletnią, zmieniono jej nazwę na: Szkoła Trzyklasowa Dokształcająca Zawodowa Drukarska w Krakowie. Nastąpiła również przeprowadzka na pl. Matejki 11 do budynku Szkoły Miejskiej im. Zygmunta Krasińskiego. Na kierownika mianowało Czesława Nizińskiego.

1927 – Przeniesienie placówki do budynku Szkoły Miejskiej im. św. Barbary przy ul. Szujskiego 2. Wprowadzenie egzaminów końcowych dla kandydatów na towarzyszy sztuki drukarskiej.

 1929Wprowadzenie kursu ćwiczeń praktycznych w drukarni Muzeum Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9. Ta właśnie forma pracy dydaktycznej zapoczątkowała tzw. praktykę zawodową, a drukarnia Muzeum stała się początkiem szkolnych warsztatów.

1930Nadanie szkole numeru, jej nazwa od tej pory brzmiała: Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 15 Dla Uczniów Przemysłu Graficznego w Krakowie.

1932 – Przeprowadzka do lokalu Szkoły Powszechnej Nr 21 przy ul. Św. Krzyża 21.

1935 – Kolejne przeniesienie tym razem do budynku Publicznej Szkoły Powszechnej   Nr 40 im. Mikołaja Reja przy ul. Dietla 2. Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać introligatorzy.

1939 Po najeździe hitlerowskim na Polskę szkoła funkcjonowała jako Dział Graficzny w Publicznej Szkole Rzemieślniczo-Zawodowej Nr 2 przy ul. Dietla 38. Pozwolono tylko    na naukę przedmiotów zawodowych. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. Jej dyrektorem był dr Vilim Frančić, a  jego zastępcą dr Tadeusz Waszkowski.

 1945 Szkoła stała się placówką koedukacyjną. Zajęcia odbywały się przy ul. Dietla 38 i przy ul. Wąskiej 7. Funkcję dyrektora pełnił dr Tadeusz Waszkowski.

1947 – Rozpoczyna działalność dwuletnie Państwowe Koedukacyjne Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie, które mieściło się w budynku przy ul. św. Marka 6, później przy ul. Łobzowskiej 20. Pierwszym dyrektorem tego liceum był mgr Stefan Towpasz, jego następcą od 1949 – mgr Artur Kopacz.

 1948 – Dział Graficzny, mieszczący się w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Nr 2 w Krakowie, otrzymał budynek przy ul. św. Agnieszki 5.

1950 Szkoła zaczęła działać jako samodzielna placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Poligraficzna Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Otwarto trzyletnie Państwowe Technikum Graficzne dla Dorosłych, w którym był wydział typograficzno-reprodukcyjny. Była to szkoła wieczorowa.

1952 Utworzenie czteroletniego Technikum Księgarskiego.

1960 – Powołanie inż. Stanisława Obtułowicza na stanowisko dyrektora szkoły.

1961 Rozpoczęcie działalności warsztatów szkolnych w budynku przy ul. Kościuszki 3.

1962 Połączenie Technikum Księgarskiego z Technikum Poligraficznym. Od tego momentu datuje się powstanie Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Kolejna – dziesiąta – przeprowadzka do budynku przy ul. Podwale 6.

 1967 – Mianowany na dyrektora szkoły zostaje mgr Stanisław Zych.

1972 Połączenie wszystkich typów szkół pod nazwą Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie.

1974 Obchody 25-lecia istnienia szkoły księgarskiej. Nadanie szkole, przez władze oświatowe, imienia prof. Zenona Klemensiewicza oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez Dom Książki. Uhonorowanie ZSPK Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Miasta Krakowa.

1983 – Jubileusz 75-lecia Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Krakowie. Placówka została uhonorowana Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz medalem 500-lecia Drukarstwa Polskiego. Sztandar Szkoły odznaczono medalem „Zasłużony dla Drukarni Wydawniczej”.

1986 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Śliz.

1996 – Jedenasta zmiana lokalizacji szkoły – przeprowadzka do budynku po Szkole Podstawowej Nr 130 na os. Tysiąclecia 38.

1997 Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Andrzej Januszkiewicz.

1999 – Podpisanie przez dyrekcję ZSPK umowy z producentem papieru Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczącej współpracy i wspomagania finansowego placówki.

2002 – Przeprowadzenie I edycji ogólnopolskiego konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

2003 Obchody 95-lecia istnienia szkoły, które były poświęcone jej patronowi. Wydanie przez ZSPK książki pt. Profesor Zenon Klemensiewicz – wielki miarą swojej skromności i pracowitości pod red. Anny Wnętrzak. Namalowanie przez Jerzego Parketnego portretu Zenona Klemensiewicza, który obecnie znajduje się w bibliotece.

2004 – Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o przyznawaniu Medalu Przyjaciela Szkoły osobom oraz instytucjom, które pomagają placówce w różnych działaniach.

2006 – Otwarcie nowych warsztatów szkolnych przy siedzibie ZSPK na osiedlu Tyciaclecia 38.

2008 – Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia założenia szkoły. Nadanie warsztatom szkolnym im. Wacława Anczyca. Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców. Wydanie przez ZSPK Księgi Jubileuszowej Uwiecznić czas miniony pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej. Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

20092011 Udział szkoły w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”.

2010–2014 – Udział w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.

2011 Nawiązanie współpracy z firmą LIGUM Pol z Głogowa.

2012 Rozpoczęcie kształcenia w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fototechnik, fotograf. Zajęcie I miejsce w Polsce przez Technikum Poligraficzno-Księgarskie im. Zenona Klemensiewicza nr 20 w Krakowie w obszarze poligraficzno-drukarskim i papierniczym w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanym w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz wyróżnienie placówki statuetką „Oskara Zawodowego”.

2013 – Uroczyste obchody jubileuszu 105-lecia powstania szkoły, które były poświęcone jej założycielowi. Wydanie przez ZSPK książki pt. Wacław Anczyc – drukarz z konieczności i z serca, opracowanej przez Annę Wnętrzak-Wnorowską i Artura Wójcika.

2014 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych.

2016 ZSPM zostało laureatem konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, organizowanego w ramach projektu dobre praktyki „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości kształcenia zawodowego – ESQA”. Zdobycie przez szkołę I nagrody oraz wyróżnienia w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty.