Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna – informacja o projekcie

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Celem zadania jest:

  • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
  • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
  • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Gmina Miejska Kraków

 Realizatorzy projektu w roku szkolnym 2018/2019: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji.

Rekrutacja do projektu w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza (nazwa szkoły) rozpocznie się 4 września 2018 r. (data od kiedy uczniowie mogą składać formularze zgłoszeniowe – zał nr 1 ).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał.1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 – Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych

Zał.4 – Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Zał.5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 – Zakres danych osobowych

Zał.7 – Oświadczenie o wizerunku

Lista zakwalifikowanych na angielski zawodowy

Harmonogram zajęć on-line z obszaru język angielski zawodowy