Integracja

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

Oferujemy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenie w oddziałach integracyjnych 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 21 w zawodzie introligator (fotograf tylko do roku szkolnego 2018/2019).

Szkoła przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, zapewniając im w trakcie wybranych zajęć edukacyjnych, opiekę dwóch nauczycieli – wiodącego i wspierającego (pedagoga specjalnego).

Organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i specjalistyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Szkoła szczególną wagę przywiązuje do integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym oraz przygotowania ich do samodzielności w dorosłym życiu.

Branżowa Szkoła I stopnia przyjmuje uczniów:

  • niepełnosprawnych – słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • niedostosowanych społecznie,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie warsztatów szkolnych oraz w pracowniach mieszczących się w budynkach szkoły, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, platforma dźwigowa.