Projekt MRPO nr 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie: 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza

 

Tytuł projektu:

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Rodzaj projektu: Wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowo tworzonych placówek kształcenia

Temat priorytetowy: Infrastruktura systemu oświaty

Forma finansowania: Pomoc bezzwrotna

Działalność gospodarcza: Edukacja

Termin realizacji 29.09.2009r – 10.06.2011r

Wartość projektu: 3.984.787,54 zł

W tym koszty kwalifikowane: 3 958 825,85 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 771 178,09 zł

Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków: 1 213 609,50 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Realizacja inwestycji polegała na:

 • adaptacji 3 sal lekcyjnych na pracownie komputerowe,
 • przebudowie 1 sali lekcyjnej, w wyniku czego powstały 2 nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu, w tym 1 nowa pracownia fotograficzna,
 • wyposażeniu nowych pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy, poligraficzny i fotograficzny,
 • zakupie i montażu 1 platformy dźwigowej i 1 windy dla osób niepełnosprawnych,
 • doposażeniu istniejących pracowni w innowacyjne urządzenia i maszyny dla kształcenia zawodowego,
 • wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do grafiki komputerowej,

Produktami zrealizowanego projektu są:

 • 50 nowych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • 64 tablety graficzne do pracowni grafiki komputerowej,
 • 11 aparatów fotograficznych,
 • 6 kamer cyfrowych,
 • 3 serwery,
 • 7 notebooków,
 • 8 rzutników multimedialnych,
 • 6 ekran ów multimedialnych,
 • 2 tablice interaktywne,
 • 14 skanerów,
 • 11 drukarek,
 • 2 monitory do grafii komputerowej,
 • 1 nowoczesna 4-kolorowa maszyna drukująca,
 • 1 system cyfrowego naświetlania bezprocesowych termicznych płyt offsetowych,
 • 21 maszyn i urządzeń poligraficznych,
 • 611 licencji oprogramowania komputerowego.

Wyżej wymieniony zakres inwestycji pozwoli kształcić większą ilość uczniów na wysokim poziomie oraz zapewni realizację praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem profesjonalnego nowoczesnego sprzętu poligraficznego i grafiki komputerowej. Podwyższył się standard pracowni przedmiotów zawodowych, zwiększyła się dostępność do Internetu.

Efekty realizacji projektu wpłyną na poziom uzyskiwanych kwalifikacji przyszłych absolwentów, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w profesjonalizmie usług świadczonych przez firmy zatrudniające absolwentów szkoły. Ponadto poszerzyła się dostępność kształcenia zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększy się ich aktywność zawodowa.

Podjęte działania wpłyną na znaczącą poprawę warunków i atrakcyjność praktycznej nauki zawodu.