Integracja

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku życia, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, albo za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawiera:

– dane osobowe osoby zainteresowanej lub dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

– adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,  Nr PESEL,

– określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,

– dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej lub dziecka,

– oświadczenia osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka, opiekuna prawnego o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentacje medyczną, w tym: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie chorób zasadniczych i współistniejących, wydane (nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) przez lekarza pod opieką którego osoba zainteresowana lub dziecko pozostaje, a także inne posiadane dokumenty medyczne mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim. Osoba zainteresowana zawiadamiana jest o terminie badania lekarskiego i posiedzenia składu orzekającego listownie, na co najmniej 14 dni przed jego datą, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczające osobę zainteresowaną lub dziecko do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – znacznego, umiarkowanego lub lekkiego.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawności organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych
z pełna sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Stopień niepełnosprawności orzekany jest na stałe – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, albo na okres – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia. Każde orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera cyfrowo – literowe określenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a także wskazania dotyczące
w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału opiekuna prawnego dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, korzystania z karty parkingowej.

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie zaliczającego do jednego z trzech stopni niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał w terminie 14 dni od daty jego odbioru.

Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Krakowie może być zaskarżone w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

Więcej informacji: sprawyspoleczne.krakow.pl/niepelnosprawnosc

 

Kraków Program dla Rodziny N

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. (z późn.zm.). Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

Do korzystania z programu uprawnione są:

– rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe i wspólnie gospodarujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

– dorosłe dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunem faktycznym lub dwoma opiekunami faktycznymi, jeżeli wspólnie zamieszkują i gospodarują na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

– placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

1) dziecko niepełnosprawne oraz rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego, po ukończeniu
4 roku życia;

2) uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;

3) uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego po ukończeniu 4 roku życia oraz opiekunowie placówek;

4) dorosłe dziecko niepełnosprawne;

5) rodzic, rodzice, opiekun faktyczny dorosłego dziecka niepełnosprawnego lub dwóch opiekunów faktycznych dorosłego dziecka niepełnosprawnego.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny,

– ulgi w wysokości 0,50 zł za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą 5 godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł,

– dzieci z rodzin objętych Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przyjmowane są do żłobków poza kolejnością oraz rodzice/opiekunowie zwolnieni są
z opłaty
za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie),

wolnego wstępu dla dzieci niepełnosprawnych do krakowskiego ZOO (dla pozostałych członków rodziny 50 % zniżki),

bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,

70 % zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,

– korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Sprawę załatwia: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach: 7.40-15.30, tel.: 12 616 52 93, e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

 

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – 31.05 – 6.06.2019r.

Tydzień Osób Niepełnosprawnych “Kocham Kraków z Wzajemnością”Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, to wydarzenie, które od wielu lat integruje pełno i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i całego województwa. Obchody Tygodnia Osób Niepełnosprawnych organizowane są rokrocznie od 1999 roku, a ich inicjatorem jest Urząd Miasta Krakowa współpracujący z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 2005 roku w wydarzenia współorganizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W trakcie Tygodnia Osób Niepełnosprawnych osoby z niepełnosprawnościami udowadniają, że niemożliwe nie istnieje:) Każdego roku obchody inaugurowane są imprezą na płycie Rynku Głównego lub Małego Rynku w Krakowie, podczas której uczestnicy mają okazję posłuchać i obejrzeć występy artystyczne zespołów muzycznych i grup teatralnych, a także spróbować swych sił w licznych dyscyplinach sportowych. Kolejne dni to kolejna dawka niezwykłych doznań, konkursów i zabaw przygotowanych przez organizatorów, które czekają na uczestników obchodów w całym mieście. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych to jedna z największych imprez integracyjnych w Polsce.

 

Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Dzień ten rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym zaburzeniem. W Polsce autyzm wykrywany jest u 1 dziecka na 300.

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 2 kwietnia jest ogólnoświatowa akcja „Light It Up Blue”, której inicjatorem jest amerykańska organizacja Autism Speaks. W Polsce pod hasłem „Na niebiesko dla autyzmu” jest celebrowana od 2011 roku.
2 kwietnia w geście solidarności z osobami z autyzmem na niebiesko zmieniają swoją iluminację tysiące budowli na całym świecie,
w tym Empire State Building, Opera w Sydney, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, w Krakowie będą to m.in. Urząd Miasta Krakowa, Tauron Arena, Kładka Bernatka, Galeria Kazimierz.

Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski! – pod takim hasłem Fundacja SYNAPSIS, jej Przyjaciele
i Partnerzy organizują miesiąc świadomości autyzmu w Polsce. Dołącz: świeć, edukuj, wspieraj (więcej informacji na: www.synapsis.org.pl). Świecić na niebiesko można także ubiorem, makijażem, zmianą zdjęcia profilowego
w mediach społecznościowych.

Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu – Wydarzenia w Krakowie i okolicach (2019):

2.04.2019, Wkręć się w autyzm, Kraków, „Zaświeć się na niebiesko dla AUTYZMU”,
na niebiesko zaświecą się: Kładka Bernatka, Tauron Arena Kraków, Estakada Lipska-Wielicka, Galeria Kazimierz i inne

2.04.2019 10:00 Zespół Szkół im. Brata A.Kosiby w Wieliczce, Spacer na niebiesko – przejście przez Wieliczkę połączone z akcją rozdawania ulotek dot. autyzmu. Wystawa prac uczniów szkoły pt. „Puzzle na dzień autyzmu”. Wystawa w kinie „Kampus” pt.” Maria i ja”

02.04.19, 11:00-14:00, Fundacja Wspólnota Nadziei, Spotkanie „Przy Kawie” dla przedstawicieli władz, organizacji i uczelni. FARMA ŻYCIA, ul. Ogrodowa 17 w Więckowicach.

45.04.2019, 9:00-17:00, Kraków, Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie i Ośrodek dla Osób z Autyzmem Effatha, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm Pedagogika I Medycyna Ręka W Rękę (www.autyzmrekawreke.pl)

7.04.2019, 15:00-17:00, Wkręć się w autyzm, Happening: „Wkręć się w autyzm – ubierz Adasia na niebiesko”, Kraków-Rynek Główny; zabawy dla dzieci, NIEBIESKI NAMIOT INFORMACYJNY – specjaliści będą się dzielić wiedzą na temat zaburzeń rozwoju, autyzmu, Zespołu Aspergera.

7.04.2019, 15:00-17:00, Fundacja Autyzm Up, Kraków, „Niebieski tramwaj”, trasa wokół Plant (poprzez prezentację dźwiękową, kącik sensoryczny, rozmowę z psychologiem, prezentację video ukazane zostanie jakie odczucia mogą towarzyszyć dzieciom ze spektrum autyzmu w tłumie).

7.04.2019, 17:00-18:00, Kraków Wkręć się w autyzm, Happening: „Wkręć się w autyzm – Niebieski przejazd rowerowy”, Trasa przejazdu (około 4 km): Rynek Główny Rynek Podgórski

Więcej informacji na: www.zaciszeautyzmu.pl

Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych

Misją Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w szeregu dyscyplin olimpijskich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, daje możliwość doświadczania rywalizacji, demonstrowania odwagi, dzielenia się tymi przeżyciami z rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność na początku lat 80. ubiegłego wieku. Aktualnie w ruch ten zaangażowanych jest 17 tys. zawodników, 1,5 tys. trenerów i 4 tys. wolontariuszy zrzeszonych w 507 klubach w 18 Oddziałach Regionalnych. Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy, a ambasadorami są wybitne postaci sportu, kultury, polityki i mediów, m.in.: Mariusz Fyrstenberg, Roman Kosecki, Andrzej Wrona, Anna Lewandowska, Magdalena Różczka.

Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie – obok igrzysk olimpijskich i paraolimpiady – ruchem sportowym, dedykowanym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, oficjalnie uznanym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ruch ten zrzesza ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad 190 krajów. W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jedną z misji tego ruchu jest uświadamianie i udowadnianie, że włączenie tej grupy do codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści obu stronom.

W 2018 roku Olimpiady Specjalne obchodziły jubileusz 50-lecia Special Olympics. Dzięki wsparciu PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, której celem jest zachęcenie Polaków do otwartości, akceptacji różnorodności, kibicowania sportowcom Olimpiad Specjalnych na arenach sportowych oraz uzmysłowienie im, że sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale.

Reprezentanci Polski zdobyli 69 medali, w tym 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych,
w zakończonych w Abu Dhabi Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Biało-czerwoni zaprezentowali się w: badmintonie, bocce, bowlingu, gimnastyce, jeździectwie, golfie, judo, kajakarstwie, kolarstwie, koszykówce kobiet i mężczyzn, lekkoatletyce, piłce nożnej 7-osobowej kobiet, pływaniu, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, trójboju siłowym i wrotkarstwie.

 

Sport to nasza szansa!

Sport w życiu osób niepełnosprawnych pełni istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym –  utrzymanie lub poprawa ogólnej sprawności funkcjonalnej i wydolności organizmu oraz samodzielności, równie ważne jest poczucie przynależności do grupy, aktywne spędzanie czasu wolnego, otwarcie się na nowe możliwości. Aktywność fizyczna często staje się nowym pomysłem na życie, a sport rekreacyjny przeradza się w wyczynowy, gdzie istotny staje się regularny trening i poprawa osiąganych wyników.

Integracyjny Klub Sportowy – Druga Strona Sportu zaprasza niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły, ich rodziny i przyjaciół do udziału w zajęciach sportowych w sekcjach pływackiej, tenisa stołowego, ogólnorozwojowej, żeglarskiej, wspinaczkowej, tenisa ziemnego, narciarskiej. Wśród trenerów sekcji pływackiej – nasza nauczycielka, pani Agata Wrońska (zajęcia w weekendy na Pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego).

Więcej informacji: www.drugastronasportu.com oraz u pani Agaty Wrońskiej.

 

Akcja “Nakrętki dla niepełnosprawnych”

Zachęcamy do udziału w akcji zbierania nakrętek na rzecz niepełnosprawnych Julii i Nicoli. Środki finansowe uzyskane w wyniku zbiórki zostaną przeznaczona na terapię i rehabilitację dziewczynek.

Więcej informacji: u pani Agaty Wrońskiej

 

VIII Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera – 30XI – 2XII 2018 Kino Mikro

Przegląd, który na stałe wpisał się do kalendarza krakowskich wydarzeń kulturalnych, ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych. Za pośrednictwem sztuki – filmu, wystaw, koncertów, spotkań z interesującymi twórcami, organizatorzy próbują zwrócić uwagę na osoby o odmiennym postrzeganiu świata.

W tym roku Przegląd podzielony został na trzy bloki tematyczne: w piątek (30.11) organizatorzy zaprezentują widzom filmy dotyczące mężczyzn w spektrum autyzmu, w  sobotę (1.12) obrazy przedstawiające kobiety w spektrum, natomiast w niedzielę (2.12) filmy opowiedzą historie dzieci i młodzieży z autyzmem.

Wydarzeniami towarzyszącymi będą: spotkania z reżyserem Sławomirem Grünbergiem oraz Ewą Furgał, autorką bloga „Dziewczyna w spektrum”, wystawa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” oraz koncert Piotra Tkaczyka i Witolda Rycia. Więcej informacji: www.przegladfilmow.autyzm.krakow.pl

 

3 Grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień  Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Obchodom Dnia Osób Niepełnosprawnych przyświeca idea tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, to liczne inicjatywy sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i podnoszeniu świadomości o potrzebach tej grupy osób i ich rodzin.