Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu –„Wyprawka szkolna” (rozp. Rady Ministrów z 4 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych, Dz. U z 2019 r., poz.1342), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych ( o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ) zostanie przyznana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających
w roku szkolnym 2019/2020 do:
1. branżowej szkoły I stopnia,
2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3. klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego,
4. klasy I pięcioletniego technikum,
5. klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia/prawnych opiekunów oraz pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz dowód zakupu podręczników, którym może być : faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Wzór wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór oświadczenia o zakupie podręczników można pobrać tutaj https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232157,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_w_2019_r____wyprawka_szkolna.html.
Wnioski należy złożyć w ZSPM u pani Dominiki Małysa do 9 września 2019 r., natomiast dowody zakupu podręczników powinny zostać dostarczone najpóźniej do 11 września 2019 r.